پرده بامبو تصویریپرده بامبو تصویری حصیری از نوع بامبو در دو نوع یکرو و دورو مانند شید رول تصویری عرضه می گردد پرده بامبو تصویری بصورت تماماً بدون والان و به سبک رول می باشد