پرده ریسه شرشره تصویری – پرده ریسه شرشره تصویری به صورت یک تکه برش خورده مانند شید تصویری که یک سانت یک سانت برش خورده است پرده ریسه شرشره تصویری بدون قابلیت چرخش و بدون وزنه با تصویر دلخواه و …