پرده سان اسکرین بدون تصویر – جنس پرده سان اسکرین یا خورشیدی از پارچه ای متشکل از الیاف شیشه و بدون اینکه نیاز به باز کردن شید ها می توان آنها را به راحتی تمیز نمود