پرده کرکره فلزیپرده کرکره فلزی یا به اصطلاح venetian blinds نوعی پوشش برای پنجره می باشد … چرا که به خوبی و به طور کامل نور ورودی را کنترل می نماید. پرده کرکره فلزی