تماس با ما

02155890530

پست الکترونیکی

info[at]noazine.com

استفاده از کوسن زیبا برای زیبایی بخشیدن به چیدمان مبلمان منزل

استفاده از کوسن زیبا برای زیبایی بخشیدن به چیدمان مبلمان منزل :  کوسنهاازجمله لوازم و عناصر دکوراسیون منزل میباشدکه هرخانه ای باتوجه به ظاهرسنتی یامدرن آن,میتوان از کوسن برای زیبایی آن استفاده نمود.کوسنهادرطرحهاورنگهای متفاوتی وجوددارندکه هرکس باتوجه به سلیقه خودمیتواندهرکدام ازآنهاراانتخاب نماید.

استفاده از کوسن زیبا برای زیبایی بخشیدن به چیدمان مبلمان منزل

 ازکوسنهاهم میتوان برروی مبلمان وکاناپه وهم درداخل اتاق خواب وهم دربیرون ازفضای منزل ازآنهااستفاده کرد.

کوسن,کوسن زیبا,دکوراسیون,دکوراسیون داخلی,دکوراسیون داخلی منزل,تغییرات خاص و کم هزینه,عکس کوسن,مدل کوسن,کوسن مبل,تزئین کوسن,کوسن ها,کوسن نمدی

درهرجایی که ازکوسنهااستفاده میکنیم بایداندازه مناسب آنهارا مدنظرداشت,مثلااگرتعدادزیادی کوسن روی مبل باشداین باعث ایجادشلوغی وبهم ریختگی خانه شده وبجای ایجاد دکوری راحت ودنج میتواندتاثیرمنفی درفضای خانه داشته باشد.ونیزبطورمثال دراتاق خواب برای پیداکردن اندازه مناسب کوسنهای خودبه ابعادتخت خودبایدتوجه کنید.

اگرابعادتختتان به تناسب فضای داخلی اتاق خوابتان استانداردانتخاب نشده است,میتوانیدبرای آن از کوسن فانتزی ,یاکوسنهای استوانه ای استفاده نماییدکه فضای زیادی ازتختتان رااشغال نمیکند.

وظاهرآن رانامتعارف نشان نمیدهد,توجه داشته باشیدکه دراتاق خوابهایی باابعادوتخت خواب کوچک یک یادوکوسن زیبابرای شماکفایت میکندوظاهراتاق خواب شمارامتمایزمیکند.

استفاده از کوسن زیبا

میتوانیم این گونه بگوییم که اگرفضای کلی اتاق خواب شماکوچک است,حضورکوسنهای بزرگ باطرحهای شلوغ ومتعددتنهابرای شمااغتشاش بصری ایجادمیکندضمن اینکه فضای اتاق خواب هم نامنظم جلوه میکند.

برای جلوگیری ازاین موضوع بایدازکوسنهای ساده وبدون طرح استفاده کرد.

اماانتخاب رنگ والگوی کوسن نیزازجمله مراحل خیلی مهم است که بیشترخریداران کوسن باوسواس تمام آن رادنبال میکنند.

کوسن,کوسن زیبا,دکوراسیون,دکوراسیون داخلی,دکوراسیون داخلی منزل,تغییرات خاص و کم هزینه,عکس کوسن,مدل کوسن,کوسن مبل,تزئین کوسن,کوسن ها,کوسن نمدی

زیراکه هرگونه اشتباهی درانتخاب میتواندانسجام وهماهنگی دکوراسیون منزل شمارابرهم بزندوشماراازانتخاب وخریدتان پشیمان کند.

پس به نظرمیرسدکه وسواس هم دراین موردلازم است وبایدباتعمق بیشتری یک انتخاب بجاوهماهنگ باسایرمواردراایجادکرد.

امامورددیگراینکه انتخاب رنگ مناسب کوسنهای خودراجدی بگیرید,چراکه این رنگ حتمابایدباسایرعناصرموجود درفضای خانه شماهماهنگی داشته باشد.

مثلادرانتخاب رنگ کوسنهابایدبه گونه ای انتخاب صورت گیردکه درترکیب بارنگ زمینه تختخواب شمافضای اتاق خواب شماراگرفته نکندوسبب سلب آرامش شمانشود.

بایدتوجه شودکه اگرتم روتختی شماشلوغ است بهتراست طرح ورنگ کوسن شماخلوت وملایم باشدتاسبب ایجاداغتشاش بصری درفضای شمانشود.

چون اگرزمینه روتختی شلوغ باشدورنگ و طرح کوسن هم شلوغ باشدیک بی نظمی وناهماهنگی فوق العاده ای دراتاق شماایجادمیشودوفضای راحت اتاق خواب شمارابرهم میزند.

امااگراتاق خواب شمابی رنگ وکسل کننده است بسادگی میتوانیدباانتخاب رنگهای گرم وطرحهای شادبرای کوسنهای خودفضای بی روح اتاق خوابتان راسرزنده کنید,دراین موردکوسنهای طرح دارگزینه بسیارمناسبی برای روح بخشیدن به چنین اتاق خوابهایی است.

درکل میتوان اینگونه گفت که اتاق خواب بیرنگ کوسن شاد می طلبدواتاق خواب شلوغ وشاد کوسن ساده بارنگ ملایم.

نکته مهم دیگراینست که درانتخاب جنس پارچه کوسنهای خوددقت زیادی کنید.

درمحیط خانه جنس کوسن بایدبامبلمان وکاناپه وکل فضای خانه هماهنگی داشته باشد.

دراتاق خواب هم باید جنس کوسن شمابایدباروتختی هماهنگ باشد.

بطورخلاصه جنس کوسن بایدبگونه ای باشدکه قابل شستشوباشد,تابراحتی بتوانیددرفواصل کوتاه اگرنیازبه نظافت بوداقدام به تمیزکردن نمایید.

کوسنهای پرزداروپشمی هرچندجذابیت زیادی دارندامااگرنوع مرغوبشان انتخاب نشودپس ازمدتی ظاهرخودراازدست میدهندوجلوه چندانی درفضای شمانخواهندداشت.

کوسن,کوسن زیبا,دکوراسیون,دکوراسیون داخلی,دکوراسیون داخلی منزل,تغییرات خاص و کم هزینه,عکس کوسن,مدل کوسن,کوسن مبل,تزئین کوسن,کوسن ها,کوسن نمدی

این مطلب در تاریخ 1397/03/08 به وبلاگ نوآذین اضافه شد.

درباره گروه نویسنده نوآذین

شرکت طراحی دکوراسیون داخلی نوآذین تولید کننده ، وارد کننده و توزیع کننده کلان محصولات و خدمات در زمینه دکوراسیون داخلی و تزئینات صنعت ساختمان است .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*