تماس با ما

02155890530

پست الکترونیکی

info[at]noazine.com

معرفی انواع کوسن برای تزئین دکوراسیون منزل و معنی کوسن به انگلیسی

معرفی انواع کوسن برای تزئین دکوراسیون منزل و معنی کوسن به انگلیسی : هرواژه وکلمه ای درهرکشوری باتوجه به فرهنگ آن کشوروباتوجه به زبان آن کشوریک تلفظ بخصوصی داردامادرواقع معنای واقعی وحقیقی آن واژه یاکلمه درهمه ی کشورهایکی است وباهم فرق نمیکند.مثلاکلمه دانش آموزدرزبان فارسی بنام دانش آموزمی آیداماهمین کلمه درزبان انگلیسی به studentمی آیداین ازحقیقت وواقعیت کلمه کم نمیکندفقط تلفظ والبته نوع زبان کشورهاست که باهم فرق میکندوباهم متفاوت است.

معرفی انواع کوسن برای تزئین دکوراسیون منزل و معنی کوسن به انگلیسی

 کلمه کوسن به انگلیسی cushionگفته میشودکه تلفظ آن شبیه به کوشن شنیده میشود.امااین واژه بطورمتعارف به نوعی ازکوسنهاگفته میشودکه عموماهمه ی ماباآن بیشترآشناهستیم,یک کیسه نرم وغالبا مربع یامستطیل(و درشکلهای مختلف)که بیشترجلوه آن ناشی ازنقش ونگارروی آن والبته محتویات داخل آن است.شایدبرایتان جالب باشدکه کوسنهاهم مانندخیلی ازعناصردکوراسیونی دیگرسبکهاومدلهای مختلفی دارندکه دراینجامیخواهیم باچندنمونه ازاین مدلهاآشناشویم.

1-کوسنهای گرد

این کوسنهارامیتوان جزءکوسنهای فانتزی دسته بندی کرد.ظاهزبخصوص این

کوسنهاآنهارادرمیان همه کوسنهامتمایزمیکند.این کوسنهاآنقدرقدرتمندهستند

که درهرخانه ای باهرسبک دکوراسیونی میتوانندمورداستفاده قرارگیرند.

2-کوسنهای سوسیسی

این کوسنهارامعمولادردوطرف مبلهایاکاناپه هااستفاده میکنندظاهرآنهابشکل استوانه ایست ودردوخت آنها دونوع پارچه مورداستفاده قرارمیگیرد.

3-کوسنهای تخت

این کوسنهاکه به کوسنهای تخت معروفندعرضشان نسبت به دیگرکوسنها

کمتراست.وازآنهابیشتربرای تزئین تختهاوکاناپه هااستفاده میشودمعمولااین

کوسنهارادرتعدادزیادتهیه میکنندوبدلیل عرض کم آنهاکارایی شان نسبت به دیگرکوسنهاکمتراست.

4-کوسنهایی بشکل پشتی

این کوسنهاکاربردزیادی دارندمثلادرگوشه های دنج خانه میتوان ازآنهااستفاده کردیاحتی

میتوان برای خواندن یک کتاب طولانی به آنهااعتمادکردوازحمایت آنهاازسروگردن مطمئن

شدحتی ابعادبزرگ این کوسنهامیتواندنوعی ساختارشکنی رادردکوراسیون داخلی

خانه تان بوجودبیاوردوآنراتبدیل به نقطه عطفی دردکوراسیون داخلی خانه تان کند.

5-کوسنهایی بالبه تیز

محبوب ترین کوسن هااین نوع است آنهافقط دوقطعه پارچه وچهاردرز دراطراف

خوددارندکه این دوتکه پارچه میتواندمتفاوت باشدوحتی پارچه رویی میتواندتزئیناتبیشتری

نسبت به پارچه پشتی داشته باشد.درهرصورت دوخت این کوسنهاخیلی ساده بوده ودست شماهم برای ایجادتغییردرآن حسابی بازاست.

6-کوسنهای مکعبی

همانطورکه ازنامشان پیداست دقیقاشبیه به یک مکعب هستندوشامل دوکف

وچهارتکه پارچه برای اتصال دوکف به یکدیگراست اندازه این چهارتکه میتواندمتفاوت

باشدوشمامیتوانیداندازه آنهاراباتوجه به شرایط مبلمان ودکوراسیون داخلی تان تغییردهید.

7-کوسنهای منگوله دار

ازجمله مزیتهای این کوسن اینست که به شمااجازه میدهدخلاق باشید.شمامیتوانید

هرچیزی رابه لبه های این کوسنهابدوزیدوازآنهاآویزان کنیداین کوسنهاشخصیت متمایزی رابه دکوراسیون داخلی اتاق تان میبخشد.

8-کوسنهایی بالبه پارچه ای

این کوسنهاهم نوع دیگری ازکوسنهای منگوله دارهستندولی بجای آنکه درلبه های

آنهاازمنگوله استفاده شودازهمان پارچه خودکوسن هاکارمیشودوظاهری بانمک به آنهامی بخشدکه میتوان دراتاق خوابهاازآنهابهره برد.

همانطورکه میدانیدتنوع رنگ وطرح کوسنهازیاداست این عقیده وسلیقه شماست

که انتخاب مینمایدچه نوع کوسنی باچه رنگی وچه سبکی به فضای دکوراسیون شمازیبایی می بخشد.

برای خرید کوسن چاپی تصویری کلیک کنید.

این مقاله در تاریخ 1397/04/05 به وبلاگ طراحی دکوراسیون داخلی منزل نوآذین اضافه شد.

درباره گروه نویسنده نوآذین

شرکت طراحی دکوراسیون داخلی نوآذین تولید کننده ، وارد کننده و توزیع کننده کلان محصولات و خدمات در زمینه دکوراسیون داخلی و تزئینات صنعت ساختمان است .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*